Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Leerkrachten, directie en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn:
Vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

In navolging van de Kanjertraining hanteren wij de volgende schoolregels:

  • Pesten is nooit goed, dus zorg dat je aardig doet.
  • Ik, jij, hij of zij, iedereen hoort erbij
  • Alle spullen hebben een doel, iets kapot maken is niet cool.
  • Rennen doen we op het plein, binnen moet je rustig zijn.

Uitgangspunt is dat we bewust een rol willen spelen in het aanleren en aansturen van gewenst, sociaal gedrag van de kinderen op onze school en een bijdrage willen leveren aan de sociaal-emotionele opvoeding van de kinderen. Als school willen we hier actief mee bezig zijn. De opvoedende rol van de school zien wij in het verlengde van die van de ouders als eerste opvoeders van hun kind. De basis van ons handelen wordt gevormd door de waarden en normen zoals die in de school worden gehanteerd.

Gewenst of goed gedrag van kinderen willen we handhaven en versterken. Preventie van probleemgedrag heeft de hoogste prioriteit. Kinderen worden goed gevolgd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door een leerlingvolgsysteem m.b.v. Kanvas (behorend bij de kanjertraining). In alle groepen worden lessen gegeven van de Kanjertraining.

Wanneer een kind gedragsproblemen vertoont, leidt snelle signalering hiervan ertoe bij dat er in de beginfase goed kan worden opgetreden, waardoor ernstiger problematiek kan worden voorkomen.